X
Piegāde : Lūdzu, izvēlēties adresi
Valsts  
Rajons
Cart Loading

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Laipni lūgti mūsu mājas lapā – šeit jūs varat pasūtīt un iegādāties preces tiešsaistē. Šī mājas lapa ir preču pasūtīšanas un pirkšanas/pārdošanas tiešsaistes sistēma (platforma), kuras administrators ir KORPORACIJA TJANŠI.

Šie Mājas lapas lietošanas noteikumi un citi noteikumu dokumenti ir saistoši mums un katram pircējam. Šī iemesla dēļ, lai nodrošinātu jūsu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību un arī, lai nodrošinātu jums noteiktības un drošības sajūtu, lietojot šo mājas lapu un iegādājoties preces pārdevēja tiešsaistes veikalā, mēs jums iesakām rūpīgi izlasīt šos mājas lapas lietošanas noteikumus un visus pārējos noteikumu dokumentus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietojot šo mājas lapu un iegādājoties preces tiešsaistē, jums ne tikai jāizlasa sekojošie noteikumi, bet arī jāpiekrīt to saturam un tie jāievēro. Pārlūkojot šo mājas lapu un/vai reģistrējot savu kontu, jūs atzīstat un apstiprinat, ka esat rūpīgi izlasījuši visus noteikumu dokumentus, tai skaitā šos mājas lapas lietošanas noteikumus, sapratuši to saturu un bez iebildumiem piekrītat visiem šo dokumentu noteikumiem un nosacījumiem un apņematies tos ievērot.

  1.          DEFINĪCIJAS

1.1.       Definīcijām un izteicieniem ar lielo sākuma burtu (izņemot personu vietniekvārdus, kurus var lietot gan ar mazo, gan lielo sākuma burtu), kuri ir lietoti priekšvārdā, šajos Mājas lapas lietošanas noteikumos un citos noteikumu dokumentos, ir jābūt sekojošai nozīmei, ja vien nav noteikts citādi:

1.1.1.    Anonīma informācija ir informācija, kura nav saistīta ar jūsu personīgo informāciju. Anonīma informācija neļauj identificēt atsevišķas personas, tā tiek iegūta automātiski vai tiek savākta, lietojot personīgo informāciju, bet neiekļaujot tādus datus (tai skaitā tādus datus kā jūsu vārds un uzvārds) uz kuru pamata būtu iespējams identificēt jūsu personu.

1.1.2.    Personīgā informācija ir jebkura informācija par viesi vai pircēju, kura ļauj identificēt personu ar vārda, uzvārda, dzimuma, dzimšanas datuma, adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura vai kādas citas saistītas, publiski nepieejamas informācijas palīdzību.

1.1.3.    Intelektuālā īpašuma tiesības ir jebkuras un visas pašreizējās un/vai nākotnes tiesības, kas saistītas ar izgudrojumiem, patentiem, preču zīmēm, industriālo dizainu, ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm, autortiesībām, oficiālo reputāciju vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas eksistē šajā brīdī vai var rasties nākotnē, ieskaitot visas lietotnes un reģistrācijas, to atjaunināšanu un papildināšanu saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas likumiem jebkurā valstī vai teritorijā.

1.1.4.    Jūs/tu vai Jūsu/tavs attiecas uz jebkuru personu, kura ir lapas apmeklētājs vai pircējs.

1.1.5.    Mēs vai mums vai mūsu vai pārdevējs attiecas uz kompāniju "KORPORACIJA TJANŠI".

1.1.6.    Apmeklētājs ir jebkura persona, kura apmeklē mājas lapu, bet nav pircējs.

1.1.7.    Konts personīgs virtuālais konts, kuru izveido saskaņā ar noteikumos aprakstīto procedūru preču iegādei tiešsaistē. Kontu atver (izveido) apmeklētājs, izmantojot mājas lapas rīkus. Ievērojot noteikumos aprakstīto procedūru, pārdevējs reģistrē apmeklētāju atvērtos (izveidotos) kontus. Pircējs ieiet savā kontā ar e-pasta adreses un paroles (īpašā secībā sakārtotu simbolu palīdzību, kas ļauj identificēt un pārbaudīt pircēja identitāti mājas lapā) palīdzību. Lietojot kontu, pircējs cita starpā arī iesniedz preču pasūtījumus pārdevējam, pārdevējs un pircējs slēdz darījumus preču iegādei un izpilda tos. Kontu var izveidot persona, kura ir noslēgusi konsultanta līgumu ar pārdevēju un kurai ir piešķirts unikāls konsultanta identifikācijas numurs.

1.1.8.    Pircējs ir jebkura persona, kura ir noslēgusi konsultanta līgumu ar pārdevēju (kurai ir piešķirts unikāls konsultanta identifikācijas numurs) un lieto mājas lapu savā vārdā vai arī persona, kura lieto mājas lapu juridiskas personas vārdā (kompānijas, organizācijas u.c.) un ir izveidojusi kontu un pasūta un iegādājas preces no mājas lapas, iesniedzot preču pasūtījumus saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteikto procedūru.

1.1.9.    Preces ir ikviena un visas preces, kuras tiek pasūtītas, lai iegādātos no mājas lapas, un kuras pircējs var iegūt, iesniedzot preču pasūtījumu saskaņā ar Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteikto kārtību.

1.1.10.  Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir noteikumi un prasības, kuri publicēti mājas lapā un nosaka pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegūšanas un apmaksas kārtību, preču piegādes un atgriešanas noteikumus, kā arī regulē jebkurus citus ar preču pirkšanu un pārdošanu saistītus jautājumus.

1.1.11.  Privātuma politika nozīmē noteikumus un prasības, kuri norādīti mājas lapā un nosaka kārtību, kādā iegūt, uzglabāt un lietot ar mājas lapas lietošanu saistītu informāciju (tai skaitā informāciju par pircējiem, kā arī personīgo informāciju).

1.1.12.  PVN ir pievienotās vērtības nodoklis.

1.1.13.  Rēķins ir rēķins ar PVN vai bez PVN un uz to attiecas juridiskie noteikumi, kurus piemēro personai, kura izsniegusi rēķinu.

1.1.14.  Līgums ir līgums par preču pirkšanu un pārdošanu, kurš noslēgts starp pircēju un pārdevēju saskaņā ar vadlīnijām (procedūru) par preču pirkšanu un pārdošanu, kuras noteiktas mājas lapā un/vai Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumos. Līgums sastāv no preču pasūtījuma, kuru pircējs iesniedz pārdevējam ar mājas lapas starpniecību, Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un citiem noteikumiem, kuri norādīti mājas lapā, un var tikt laboti un/vai papildināti laiku pa laikam, kā arī no Konsultanta līguma, kuru noslēdzis pircējs.

1.1.15.  Noteikumi ir noteikumi un visi dokumenti, norādījumi, saistības, prasības un/vai instrukcijas, kuras noteiktas šīs mājas lapas lietošanas procedūras 3.1.punktā un pieejamas mājas lapā, un uz kurām tiek izdarītas atsauces no mājas lapas.

1.1.16.  Mājas lapas lietošanas procedūra ir mājas lapas lietošanas noteikumi un prasības, kuras noteicis un apstiprinājis pārdevējs, kā arī jebkuras citas ar mājas lapas lietošanu saistītas tiesības un pienākumi jebkurai personai (apmeklētājam vai pircējam) un pārdevējam.

1.1.17.  Mājas lapa ir elektroniska tirdzniecības (komercijas) sistēma, kura darbojas tiešsaistē, un tajā var ieiet ar tās mājas lapas adreses palīdzību, kuru nodrošinājis pārdevējs. Izmantojot mājas lapā instalētos rīkus un līdzekļus un saskaņā ar noteikumiem, pārdevējs piedāvā iegādāties preces tiešsaistē, pircējs iesniedz preču pasūtījumus, pārdevējs un pircējs sagatavo transakcijas preču ieguvei un izpilda tās.

1.1.18.  Trešo pušu pakalpojumi ir visi pakalpojumi, kurus nodrošina trešās puses, un saites uz tām ir norādītas mājas lapā, vai šo pakalpojumu lietošana ir iespējama caur mājas lapu vai lietojot mājas lapā, tai skaitā, bet ne tikai preču piegādes pakalpojumi (kurjers) un pakalpojumi maksājumu veikšanai par precēm.

 

  1.          VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.       Šī mājas lapas lietošanas procedūra ir neatņemama noteikumu sastāvdaļa un nosaka mājas lapas lietošanas noteikumus un prasības, kā arī jūsu un pārdevēja tiesības un pienākumus saistībā ar šo mājas lapu, ieskaitot noteikumu dokumentu lietošanu, mājas lapas konta reģistrēšanas noteikumus, aizliegtās darbības mājas lapā u.c.

2.2.       Mājas lapas lietošanas noteikumi attiecas uz visiem noteikumu dokumentiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir skaidri noteikts šo noteikumu dokumentos, ja vien attiecīgs noteikumu dokuments nenorāda citādi.

2.3.       Atsauces uz nodaļām, pantiem, punktiem un noteikumiem, kā arī nosacījumiem, kuri norādīti šajā mājas lapas lietošanas procedūrā vai īpašā noteikumu dokumentā ir atsauces uz nodaļām, pantiem, punktiem un noteikumiem, kā arī nosacījumiem tajā dokumentā, uz kuru šīs atsauces tiek norādītas, ja vien nav noteikts citādāk. Ik reizi mājas lapas lietošanas procedūrā vai attiecīgā noteikumu dokumentā lietojot vārdus “tai skaitā” vai līdzīgus, tiek uzskatīts, ka tiem seko vārdi “bez ierobežojumiem”.

2.4.       Ar lielo sākuma burtu izceltās definīcijas, kuras tiek lietotas noteikumu dokumentos, bet kuras nav minētas šajā mājas lapas lietošanas procedūrā, ir minētas citos noteikumu dokumentos vai citās prasībās un/vai instrukcijās, kuras pieejamas mājas lapā.

 

  1.          MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS DOKUMENTI, TO PIEMĒROŠANA UN LABOŠANA

3.1.       Mājas lapā norādītā informācija, kā arī publicētie noteikumi definē noteikumus un nosacījumus, kuru ievērošana ļauj jums lietot mājas lapu un iegūt preces. Noteikumos ietilpst sekojoši dokumenti, kuri tiek uzskatīti par to neatņemamu sastāvdaļu (uzskaitījuma secība nenosaka šo noteikumu individuālu dokumentu prioritāti):

3.1.1.    Mājas lapas lietošanas procedūra;

3.1.2.    Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi;

3.1.3.    Privātuma politika.

Jūs varat iepazīties ar šiem noteikumiem, kā arī lejuplādēt tos PDF formātā un izprintēt jebkurā laikā no www.tiens.lv.

3.2.       Ja rodas jebkādas pretrunas starp mājas lapā norādīto informāciju (noteikumiem, prasībām vai instrukcijām) un noteikumu dokumentiem, noteicošie būs noteikumu dokumenti, ja vien noteikumos nav skaidri norādīts citādi.

3.3.       Attiecīgais noteikumu dokuments stājas spēkā no šeit norādītā brīža. Atsauce uz noteikumiem vai jebkuru citu dokumentu, kas veido noteikumus, nozīmē atsauci uz derīgu noteikumu formulējumu vai attiecīgo dokumentu, kas veido noteikumus, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

3.4.       Pirms mājas lapas lietošanas, lūdzu, izlasiet Noteikumus. Pirms kļūt par pircēju, katrai personai, īpaši lietotājam, labi jāizvērtē noteikumu nosacījumi un prasības, kā arī savas iespējas tos ievērot, tai skaitā izvērtējot, vai katrs atsevišķs noteikumu nosacījums vai prasība ir viņam individuāli pieņemams. Turklāt lietotāji tiek aicināti novērtēt un izanalizēt, vai Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi, kā arī noteikumos noteiktās garantijas un pārdevēja pienākumi saistībā ar preču kvalitāti, piemērotību un lietošanas mērķi, mūsu atbildības ierobežojumi, mūsu tiesības vienpusīgi labot, mainīt vai izmainīt jebkurus noteikumu dokumentus un/vai mājas lapu un tās saturu ir viņiem pieņemami. Ja jūs nepiekrītat visiem un/vai kādam (vismaz vienam) noteikumu dokumentu nosacījumam, to noteikumiem un/vai prasībām (īpaši, ja esat lietotājs), jums nevajadzētu lietot mājas lapu, kļūt par pircēju vai iegādāties preces, noslēdzot līgumu. Pārdevēji neaicina lietotājus kļūt par pircējiem, tāpēc tie lietotāji, kuri ir nolēmuši kļūt par pircējiem, par tādiem kļūst tikai pēc pašu iniciatīvas un izvērtējot savu personīgo risku, tai skaitā risku, kas attiecas uz sekām, kad tiek piemēroti visi noteikumu nosacījumi.

3.5.       Mājas lapas lietošana jebkādā veidā, tai skaitā ieiešana mājas lapā, atrašanās mājas lapā, meklēšana mājas lapā, datu un informācijas vākšana mājas lapā nozīmē, ka jūs ievērojat visus noteikumu nosacījumus un tos pieņemat, ja vien nav citādi norādīts atsevišķā noteikumu dokumentā. Ja jūs nepiekrītat kādam šo dokumentu vai jebkuru citu noteikumu nosacījumam, jums nekavējoties jāpārtrauc lietot šī mājas lapa (neskatoties uz to, ka pārtraucāt lietot mājas lapu, noteikumu nosacījumi būs spēkā attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas radušās pirms mājas lapas lietošanas pārtraukšanas un arī attiecībā uz saistībām, kas radušās jūsu darbības rezultātā pat pēc mājas lapas lietošanas pārtraukšanas).

3.6.       Konta reģistrēšanai (kā noteikts 4.sadaļā zemāk) un katra preču pasūtījuma iesniegšanai (kā noteikts Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu 4.sadaļā) nepieciešams apstiprinājums, ka jūs esat iepazinies, piekrītat un apņematies ievērot noteikumus, tai skaitā šo mājas lapas lietošanas procedūru. Savu piekrišanu jums jāapstiprina, iezīmējot attiecīgo lodziņu pie saites "Es esmu izlasījis un piekrītu ievērot noteikumus” (vai pie analoģiskas saites, kura izsaka pircēja vēlēšanos, atzīmējot ķeksīti lodziņā.

 

  1.          REĢISTRĒŠANĀS MĀJAS LAPĀ UN KONTA IZVEIDOŠANA

4.1.       Tikai reģistrēts apmeklētājs, kurš ir izveidojis kontu, var iesniegt preču pasūtījumu.

4.2.       Lai izveidotu un reģistrētu kontu, lūdzu, sekojiet instrukcijām mājas lapā un pēc visu norādīto darbību veikšanas, piespiediet saiti "reģistrēt". Kontu var izveidot reģistrējoties mājas lapā un vēlāk lietot, lai iegādātos preces, tikai ievērojot sekojošus noteikumus un prasības:

4.2.1.    Jūs esat (1) rīcībspējīga fiziska persona, t.i. persona, kas sasniegusi pilngadību (18 gadus vai vecāka), un kuras rīcībspēju neierobežo likums vai (2) attiecīgi pilnvarots juridiskās personas pārstāvis;

4.2.2.    Jūs esat noslēdzis Konsultanta līgumu ar pārdevēju no savas puses vai kā juridiskas personas pārstāvis, un jūs vai jūsu pārstāvētā juridiskā persona ir saņēmusi unikālo konsultanta identifikācijas numuru;

4.2.3.    Jūs esat pareizi veicis reģistrēšanos mājas lapā un izveidojis kontu saskaņā ar mājas lapas lietošanas noteikumiem, privātuma politiku un citām mājas lapā norādītajām instrukcijām;

4.2.4.    Konta reģistrēšanas laikā un vēlāk (piem., iesniedzot informāciju mājas lapas lietošanas laikā), jūs piekrītat sniegt tikai pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju, tai skaitā personīgo informāciju. Gadījumā, kad noteikta informācija ir mainījusies mājas lapas lietošanas laikā, jūs apņematies atjaunot šādu informāciju nekavējoties. Jūs arī apņematies nodrošināt, ka šāda informācija ir pareiza, precīza un pilnīga visu laiku. Lūdzu, ievērot, ka saskaņā ar noteikumiem, pārdevējam nav pienākums pārbaudīt jūsu iesniegtās informācijas īstumu un/vai pareizību, un pārdevējs pieņem, ka visa konta informācija ir pareiza, ja vien viņam nav nopietnu iemeslu uzskatīt citādi. 

4.2.5.    Konta reģistrācijas formā jūs norādījāt personīgo informāciju, kā arī izteicāt savu piekrišanu saistībā ar tās pārvaldīšanu un uzglabāšanu saskaņā ar likumā noteiktām metodēm un mērķiem. Savu piekrišanu jums jāapstiprina, mājas lapā iezīmējot attiecīgo lodziņu pie saites "Es esmu izlasījis un piekrītu ievērot noteikumus” (vai pie analoģiskas saites, kura izsaka jūsu vēlēšanos, neatkarīgi no mājas lapas darbības, atzīmējot ķeksīti lodziņā). Lūdzu, ņemt vērā, ka personīgās informācijas sniegšana un jūsu piekrišana par tās pārvaldīšanu un uzglabāšanu ir brīvprātīga, tomēr obligāta, lai varētu pārvaldīt un pabeigt konta izveidošanas procesu.

4.3.       Pēc reģistrēšanās mājas lapā procedūras pabeigšanas un konta izveidošanas jūs varat lietot mājas lapas uzstādījumus un iespējas un vēlāk labot un/vai aizpildīt personīgo informāciju. Pēc veiksmīgas pirmās reģistrācijas, lai nākamo reizi ieietu mājas lapā, pircējam vajadzēs ievadīt tikai konta lietotāja (login) datus: e-pasta adresi un paroli.

4.4.       Mājas lapa nodrošina konta darbību bez ierobežojuma, tomēr pircējam ir tiesības dzēst kontu pēc paša vēlēšanās un jebkurā laikā, nenorādot dzēšanas iemeslu, izņemot gadījumus, kad stājas spēkā līguma noteikumi. Gadījumos, kad jāpilda līguma noteikumi, kontu var dzēst tikai tad, kad pircējs ir izpildījis līgumā minētās saistības. Konta dzēšana neatbrīvo no to saistību pildīšanas, kuras radušās pirms konta dzēšanas. Lai deaktivizētu (dzēstu) kontu no mājas lapas, jums jāsazinās ar pārdevēju, saskaņā ar pārdevēja norādīto kontaktinformāciju mājas lapas lietošanas noteikumu 12.sadaļā (pa pastu vai e-pastu) un jāiesniedz iesniegums par konta dzēšanu. Konts tiks dzēsts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no iesnieguma par konta dzēšanu saņemšanas dienas, gadījumā, ja visi preču pasūtījumi ir izpildīti, un pircējs ir pienācīgi nokārtojis visas saistības ar pārdevēju par visām pasūtītajām precēm.

4.5.       Jums jāpārbauda, jāpārvalda un citādi jālieto savs konts saskaņā ar mājas lapas lietošanas noteikumiem, citiem noteikumiem, prasībām un/vai instrukcijām.

4.6.       Konts ir piešķirts jums, un jūs nevarat to nodot nevienai trešai personai bez pārdevēja ziņas. Jums ir arī aizliegts pieškirt trešai personai tiesības ieiet jūsu kontā ar jūsu lietotājvārdu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir devis nepārprotamu piekrišanu. Pārdevējam nav jāuzņemas atbildība par faktu, ka jūs nodevāt savu lietotājvārdu vai paroli jebkurai trešai personai.

4.7.       Pārdevējs respektē mājas lapas pircēju vai apmeklētāju privātumu, tādēļ iegūst, uzglabā, lieto un atklāj jūsu mājas lapā iesniegto personīgo informāciju tikai kā norādīts Privātuma politikā un/vai attiecīgajos likumos. 

4.8.       Jūs esat atbildīgs par visu jūsu kontā norādīto informāciju, ieskaitot personīgo informāciju, tās pareizību, kā arī par jebkurām operācijām, kuras veiktas izmantojot jūsu lietotājvārdu un paroli, izņemot gadījumus, kad informācija par lietotājvārdu un paroli tika atklāta trešajām personām bez jūsu līdzdalības. Šī iemesla dēļ jums atbildīgi jāsargā savi lietotāja dati, jāsaglabā to konfidencialitāte, jūs nedrīkstat tos atklāt trešajām personām un nedrīkstat radīt tādus apstākļus, lai tas notiktu, un jums jāpieliek visas pūles, lai pasargātu savu lietotājvārdu un paroli no  nepiederošām personām, lai tās nevarētu lietot jūsu kontu preču pasūtīšanai un/vai preču iegūšanai no pārdevēja.

4.9.       Konta pieejas dati jāsargā no neatļautas izpaušanas, labošanas vai piekļuves un jebkurā šādā neveiksmīgā gadījumā pircējam nekavējoties jāinformē pārdevējs par neatļautu konta pieejas datu lietošanu. Ja pārdevējs nebūs par to informēts saskaņā ar šajā dokumentā noteikto procedūru, tiks uzskatīts, ka pieejas datus un kontu lieto pats pircējs. Šajā gadījumā atbildība par jebkurām trešo personu darbībām, ja tās tika veiktas izmantojot jūsu pieejas datus un visi pienākumi un saistības, kas radušās vai saistītas ar šo trešo personu darbībām, izmantojot jūsu pieejas datus, būs jāuzņemas un jāsedz jums maksimālā apjomā, kā to paredz likums.

4.10.     Jums jāziņo pārdevējam par jebkurām tās e-pasta adreses izmaiņām, dzēšanu vai darbības laika beigām, kura norādīta reģistrējot kontu.

4.11.     Pārdevējam ir tiesības jūs informēt jebkurā laikā vai pārtraukt, ierobežot vai deaktivizēt jūsu piekļuvi kontam uz laiku un/vai uz nenoteiktu laiku, ja jūs neieejat un/vai nelietojat savu kontu pēdējos 10 (desmit) vai vairāk gadus, vai esat pārkāpis mājas lapas lietošanas noteikumu 5.1. - 5.2.punktus.

4.12.     Ja jūsu konts ir jebkādu iemeslu dēļ dzēsts, jums nebūs iespējams piekļūt saviem datiem, tai skaitā personīgajai informācijai vai jebkādai citai informācijai mājas lapā, ja vien Privātuma politikā vai noteikumos nav noteikts citādi. Jūsu informācija tiks dzēsta un netiks uzglabāta saskaņā ar noteikumos aprakstīto procedūru.

 

  1.          DARBĪBAS, KURAS MĀJAS LAPĀ VEIKT AIZLIEGTS

5.1.       Jums nav atļauts un ar šo jūs piekrītat neveikt zemāk uzkaitītās darbības mājas lapā:

5.1.1.    uzrādīt e-pasta adresi, kas ir vulgāra, rasistiska, apvainojoša, draudīga, aizskaroša, aizvainojoša, diskriminējoša, apmelojoša vai necienīga;

5.1.2.    uzrādīt maldinošu, nepatiesu vai neprecīzu informāciju par sevi;

5.1.3.    izmantot mājas lapu tādiem mērķiem, kas var radīt kaitējumu citai personai, viņa īpašumam vai likumīgajām interesēm un veikt tādas darbības, kuras pārdevēja skatījumā, rada vai var radīt nepamatotu vai neproporcionāli pārmērīgu slodzi mājas lapas infrastruktūrai;

5.1.4.    mēģināt mainīt, tulkot, pielāgot, labot, dekompilēt, sadalīt un/vai pārveidot jebkuras pārdevēja izmantotās aplikācijas, kas ir saistītas ar mājas lapu vai preču pārdošanu mājas lapā;

5.1.5.    lietot programmatūru, kas var kaitēt mājas lapas darbībai vai radīt bojājumus mājas lapai vai programmatūrai, datortehnikai, programmaparatūrai, datoru sistēmām vai tīkliem; kas parasti tiek saukta par "vīrusu” vai "tārpu" un/vai tās mērķis ir kaitēt mājas lapas darbībai, radīt bojājumus mājas lapai vai jebkādā citā veidā iejaukties mājas lapā un/vai mājas lapas darbībā vai jebkādas citas programmatūras, datortehnikas, programmaparatūras, datoru sistēmas vai tīkla darbībā; kas ļautu jums vai jekurai citai personai piekļūt mājas lapai un pārtraukt šīs mājas lapas vai jebkuras citas mājas lapas, programmatūras vai datortehnikas darbību vai traucēt vai izplatīt informāciju (piem., "slazdus", "pieejas kodus" vai "lūkas" vai spiegošanas ierīces u.c.); un/vai kura ir apdraudoša, vai izplatīt saturu, kas satur ļaunprātīgas darbības vai apakšprogrammas vai mehānismus, kuri var pārtraukt mājas lapas funkcionēšanu un/vai radīt bojājumus programmatūrai, datortehnikai, programmaparatūrai, datoru sistēmām vai pārtraukt tīklu darbību vai bojāt vai kaitēt mājas lapas saturam, programmatūrai, programmām, ierīcēm vai komunikācijām vai kā citādi iejaukties mājas lapas, pārdevēja, pircēja vai jebkuru trešo pušu darbībā;

5.1.6.    izmantot programmatūru vai jebkādus citus automātiskus līdzekļus bez pārdevēja rakstiskas atļaujas, lai iegūtu un/vai apkopotu informāciju no mājas lapas;

5.1.7.    izmantot mājas lapu un/vai reģistrēt kontu mājas lapā, lietot jau radītu mājas lapu, ja kaut viena no mājas lapas lietošanas noteikumu 4.2.punktā minētajām prasībām nav izpildīta un/vai jūsu konta lietošana ir uz laiku vai nenoteiktu laika periodu apturēta;

5.1.8.    kopēt, pārveidot vai izplatīt mājas lapas saturu vai tā daļu bez iepriekšējas, rakstiskas pārdevēja atļaujas; 

5.1.9.    iesniegt jebkādu informāciju pārdevēja vārdā bez paša pārdevēja iepriekšējas, rakstiskas piekrišanas;

5.1.10.  pārkāpt jebkurus citus noteikumu punktus.

5.2.       Neierobežojot jebkādus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri varētu būt pārdevējam, jūs piekrītat, ka jebkuru mājas lapas lietošanas noteikumu 5.1.punktā minēto noteikumu pārkāpšana dod pārdevējam tiesības jūs brīdināt, ierobežot, apturēt vai pārtraukt jūsu konta lietošanu, ierobežot vai aizliegt jūsu darbības mājas lapā, tai skaitā iespēju iegādāties preces un veikt tehniskas un/vai likumīgas darbības jebkurā laikā, lai ierobežotu jūsu piekļuvi mājas lapai. 

5.3.       Jūs piekrītat, ka pārdevējam ir tiesības pieņemt vienpusēju lēmumu par mājas lapas noteikumu 5.2.punktā minēto ierobežojumu piemērošanu. Jūs apņematies piekrist jebkuram ar šo saistītam pārdevēja lēmumam. Šādā gadījumā jums jāpārtrauc lietot mājas lapu caur savu vai jebkuru citu kontu, kā arī jūs nedrīkstat reģistrēt jaunu kontu, ja pārdvējs nav devis individuālu atļauju attiecīgām darbībām. Turklāt jums būs jāuzņemas atbildība par noteikumu vai trešo pušu tiesību pārkāpšanu saskaņā ar likumiem un jūs varat tikt pakļauts papildus atbildībai un sankcijām.

 

  1.          ATBILDĪBA

6.1.       Pārdevējs nepārbauda jūsu mājas lapā norādīto informāciju, kā arī pārdevējs nepārbauda jūsu identitāti un datus, ja vien citi noteikumu dokumenti vai citas instrukcijas, kas ievietotas mājas lapā, nenorāda citādi. Turklāt pārdevējs nepārbauda un negarantē pircēja spējas.

6.2.       Mēs izmantojam saprātīgus fiziskus, elektroniskus un procesuālus līdzekļus un metodes, lai pasargātu pieejamo informāciju no pazušanas, zādzības un jebkādas nelikumīgas lietošanas, atklāšanas vai izmaiņām un līdzīgām darbībām. Lūdzu, ņemt vērā, ka, neskatoties uz faktu, ka mēs lietojam augstākminētos, saprātīgos līdzekļus, lai pasargātu jūsu informāciju, tai skaitā personīgo informāciju, pārdevējs nevar un nespēj nodrošināt jūsu personīgās informācijas drošību, jo tā ir iesniegta un ierakstīta tiešsaistē. Arī jūs varat samazināt jūsu personīgās informācijas nelikumīgas lietošanas risku, rīkojoties uzmanīgi un izvēloties saprātīgus drošības līdzekļus, piemēram, izveidojot sarežģītu paroli, lietojot jaunākās antivīrusu programmas u.c.

6.3.       Lai arī pārdevējs izmanto antivīrusu programmu, lai pasargātu mājas lapas saturu, pārdevējs negarantē, ka mājas lapā un/vai lejuplādētajos dokumentos vīrusu nav. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs iesakām jums lietot papildus līdzekļus, lai izsargātos no vīrusiem. 

6.4.       Pārdevējs vai trešo pušu pakalpojumu nodrošinātāji nav atbildīgi par jums vai trešajām pusēm nodarītiem netiešiem zaudējumiem, jebkādiem ienākumu zudumiem, biznesa iespēju samazināšanos vai kompānijas reputācijas sabojāšanu, biznesa vai peļņas zaudējumu (gan tiešu, gan netiešu), kā arī jebkādām sūdzībām, bojājumiem vai zudumiem, kuri radušies saistībā ar mājas lapā vai ar to saistītām veiktajām darbībām.

6.5.       Ja vien piemērotajos nenovēršamu noteikumu likumos nav noteikts citādi, daži vai visi atbildības ierobežojumi, kas minēti šajā nodaļā, vai izņēmumi var tikt atcelti.

 

  1.          MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS TEHNISKIE NOTEIKUMI

7.1.       Pārdevējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu mājas lapas darbību, kā arī raugās, lai mājas lapa darbotos bez pārtraukumiem un bez nekādiem darbības traucējumiem "kā ir" vai "kā ir pieejams" noteikumu noslēgšanas brīdī un nodrošina pircējiem un apmeklētājiem pieeju mājas lapai bez nekādas skaidri izteiktas vai netiešas garantijas un apstiprinājuma, tai skaitā garantijas un apstiprinājumu, kas attiecas uz mājas lapas precizitāti, piemērotību lietošanai konkrētam mērķim, nosaukumam, nepārkāpjamībai u.c. Ar šo jūs saprotat un piekrītat, ka pārdevējam ir tehniski neiespējami nodrošināt nepārtrauktu un pilnīgu (100%) pieejamību mājas lapai. Neskatoties uz iepriekš minēto, pārdevējs centīsies uzturēt pieejamību mājas lapai, cik vien iespējams, tomēr jums nav tiesību iesniegt sūdzības vai prasības pārdevējam attiecībā uz mājas lapas pieejamību, un jums ir jāatturas no jebkādām sūdzībām, kas var rasties nākotnē. Jebkurā gadījumā, novērojot jebkādu nepienācīgu mājas lapas darbību vai tās darbības pārtraukumus, jums nepieciešams ziņot pārdevējam. 

7.2.       Pārdevējs patur tiesības aizliegt pilnīgu vai daļēju, uz laiku vai paliekošu piekļuvi mājas lapai, kā arī tiesības labot, pārveidot, papildināt, izņemt, neatjaunot, atcelt vai pārtraukt jebkuru mājas lapas daļu un/vai mājas lapas pakalpojumus.

7.3.       Jūs varat iesniegt visus ziņojumus un/vai sūdzības, kas saistītas ar mājas lapas darbību pa pastu vai ar e-pasta starpniecību, saskaņā ar mājas lapas lietošanas noteikumu 12.nodaļā norādīto pārdevēja kontaktinformāciju. Savā ziņojumā jums jānorāda savs vārds, uzvārds, pasta/e-pasta adrese, kā arī jāapraksta mājas lapas nepienācīgā darbība, kļūmes, traucējumi u.c. un jānorāda datums (laiks) un ilgums, ja iespējams.

7.4.       Visas sūdzības, kas saņemtas no jums sakarā ar mājas lapas darbību, saskaņā ar 7.3.punktā augstāk noteikto kārtību, pārdevējam jāizskata 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un jāinformē jūs par pieņemto lēmumu saskaņā ar jūsu iesniegto kontaktinformāciju, kura noteikta mājas lapas lietošanas noteikumu 9.nodaļā.

 

  1.          INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1.       Pārdevējam vai, ja ir skaidri norādīts, trešajām personām ir tiesības uz intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mājas lapu, tās domēnu un saturu maksimālā apmērā saskaņā ar likumiem, kuri ir piemērojami pēc noteikumiem. Visas attiecīgās tiesības ir aizsargātas visā pasaulē. Jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pavairot, pārpublicēt, augšupielādēt, ievietot, pārsūtīt, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai jebkādā veidā izplatīt mājas lapu, mājas lapas saturu (ieskaitot noteikumu dokumentus), ieskaitot tekstu, grafiskos attēlus, kodu un/vai programmatūru, vai jebkuru citu saturu, ja vien pārdevējs jums nav devis rakstisku atļauju šādu darbību veikšanai vai šādas darbības ir skaidri atļautas noteiktos specifiskos apstākļos, kas aprakstīti noteikumos. Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs drīkstat izprintēt un/vai lejuplādēt atsevišķas mājas lapas lappuses tikai un vienīgi personīgai, nekomerciālai  lietošanai, nodrošinot, ka nemainīsiet vai neizdzēsīsiet ziņas par autortiesībām un īpašumtiesībām no izmantotajiem materiāliem.

8.2.       Ar šo jūs atzīstat un piekrītat, ka pārdevējs ir visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks šajā mājas lapā un domēnā, un viņam ir saprātīgas tiesības lietot šīs intelektuālā īpašuma tiesības, un, izņemot gadījumus, kas skaidri aprakstīti noteikumos, jums nav nekādu intelektuālā īpašuma tiesību šajā mājas lapā vai saistībā ar to.

8.3.       Visas preču un pakalpojumu zīmes, kas pieejamas mājas lapā, ir pārdevēja īpašums vai arī pārdevējs tās likumīgi lieto (ieskaitot piedāvāto preču zīmes). Šādu preču un/vai pakalpojumu zīmju lietošanas tiesības (ieskaitot piedāvāto preču zīmes) nav minētas noteikumos.

8.4.       Mājas lapas saturu var citēt gadījumos, kad saņemta iepriekšēja, rakstiska pārdevēja atļauja un gadījumos, kad pienācīgi tiek norādīta citētā satura izcelsme.

 

  1.          PAZIŅOJUMI

9.1.       Ja vien jūs vai atsevišķs noteikumu dokuments nav noteicis citādi, mēs sazināsimies ar jums ar e-pasta un/vai tālruņa palīdzību. Ar šo jūs piekrītat saņemt no mums elektroniskus paziņojumus un atzīstat, ka šie elektroniskie paziņojumi ir droši un atbilst rakstisku paziņojumu likumīgajām prasībām. Tiek uzskatīts, ka jūs esat saņēmis paziņojumu, kad to ir izsūtījis pārdevējs uz e-pasta adresi, kura ir norādīta kontā vai preču pasūtījumā. Jūs piekrītat un apņematies atjaunot e-pasta adresi gadījumā, ja tā ir mainījusies.

9.2.       Visi paziņojumi, kuri adresēti pārdevējam un kuriem ir likumīgs spēks, un tie ir saistīti ar mājas lapas lietošanas noteikumiem un/vai Noteikumiem, jāsagatavo rakstiskā veidā un jānogādā mums personīgi vai izmantojot tādus piegādes veidus, kas ļauj jums iegūt pierādījumu par to saņemšanu, kurā norādīts saņēmējs: Kompānija "KORPORACIJA TJANŠI". Paziņojumi, kurus no savas puses esat sūtījis pārdevējam, stājas spēkā no to saņemšanas brīža.

      10.        PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANA

10.1.     Ja vien Latvijas Republikas saistošajos likumu noteikumos, tai skaitā Eiropas Savienības saistošajos likumu noteikumos nav noteikts citādi, uz Noteikumiem un to atsevišķajiem dokumentiem attiecas Latvijas Republikas likumi; tiesiskās attiecības, kas izriet no tiem vai ir ar tiem saistītas (tostarp jautājumi par to noslēgšanu, derīgumu, nederīgumu, izpildi, pārtraukšanu un atcelšanu) un arī paši Noteikumi tiek interpretēti saskaņā ar šiem likumiem, kuri ir Eiropas Savienības likumu neatņemama sastāvdaļa.

10.2.     Katrs strīds, domstarpība vai prasība, kas radusies sakarā ar Noteikumiem vai ir saistīta ar Noteikumu pārkāpšanu, pārtraukšanu, noliegšanu vai piemērošanu, jārisina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar kārtību, kura noteikta Latvijas Republikas likumos, izņemot gadījumus, kad atsevišķos Noteikumu dokumentos vai piemērojamo likumu noteikumos nav noteikts citādi. 

10.3.     Papildus jūsu tiesībām, kuras attiecas uz domstarpību risināšanu un aprakstītas mājas lapas lietošanas noteikumu 10.2.punktā, jūsu sūdzība par mājas lapā (ja esat lietotājs) iegādātu preci var tikt risināta ne tikai tiesas ceļā. Sakarā ar domstarpību risināšanu ar alternatīvu (ne tiesas) strīdu izšķiršanas procesu jūs varat iesniegt sūdzību par mājas lapā iegādātu preci arī Valsts Patērētāju Tiesību Aizsardzības centrā saskaņā ar šīs iestādes noteikto un piemēroto kārtību vai jebkādas citas atbilstošas strīdu izšķiršanas iestādes, kas nodarbojas ar strīdu izšķiršanu, kuri radušies, izmantojot elektronisku mājas lapu, noteikumiem, kuri pieejami: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. 

       11.        NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1.     Pārdevējam ir tiesības pēc viņa paša ieskatiem labot (tai skaitā koriģēt, izlabot, papildināt, atcelt un atsaukt) Noteikumus vai jebkuru to daļu un/vai jebkuru ar tiem saistītu informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr pārdevējs jūs informēs par Noteikumu jauno saturu un/vai Noteikumu nosacījumu labojumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pirms jauno Noteikumu nosacījumu stāšanās spēkā, publicējot pēc saviem ieskatiem noteiktus labojumus/informāciju mājas lapā vai nosūtot jums paziņojumu uz e-pasta adresi, kura norādīta jūsu kontā. Labotie Noteikumi vai jebkura to daļa tiek uzskatīti par derīgiem un stājas spēkā no brīža, kad tiek publicēti mājas lapā vai tiek stādīti priekšā jums (atkarībā no tā, kas notiek vispirms), izņemot gadījumus, kad Noteikumos skaidri norādīts citādi. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai jums vai jebkurai trešai personai nodarītām negatīvām sekām, kas radušās, neievērojot Noteikumu labojumus. Tādēļ mēs jums iesakām periodiski pārbaudīt, vai Noteikumi nav mainījušies. Ja pēc kādas Noteikumu labošanas jūs nepiekrītat veiktajām izmaiņām, jums ir tiesības pārtraukt mājas lapas lietošanu jebkurā laikā, ieskaitot jūsu konta deaktivizēšanu, saskaņā ar mājas lapas lietošanas noteikumu 4.nodaļā aprakstīto procedūru. Jūsu preču pasūtījumi, kuri tika iesniegti pirms jauno Noteikumu un/vai Noteikumu nosacījumu stāšanās spēkā, tiks izpildīti saskaņā ar to Noteikumu formulējumu, kurus jūs bijāt apstiprinājis un kuri bija spēkā tajā dienā, kad pasūtījāt preces.

11.2.     Pārdevējs patur tiesības sākt piemērot un/vai atcelt piedāvājumus, akcijas vai mainīt preču cenas, kas publicētas mājas lapā vai jebkurā citā materiālā vai mājas lapas saturā pēc saviem ieskatiem, nepārkāpjot pircēja tiesības un ņemot vērā Līguma, kurš noslēgts pirms šiem labojumiem, nosacījumus un noteikumus. 

11.3.     Jautājumi, kas nav aprakstīti šajos mājas lapas lietošanas noteikumos un/vai jebkurā Noteikumu dokumentā, jārisina saskaņā ar Konsultanta līguma, kas noslēgts starp pircēju un pārdevēju, noteikumiem un piemērojamajiem likumiem, ciktāl tie nav atrunāti Konsultanta līgumā. 

11.4.     Ja kāds no Noteikumu dokumentu nosacījumiem ir pretrunā ar likumiem vai nonāk pretrunā pēc kādām likumu izmaiņām, vai kļūst spēkā neesošs kādu citu iemeslu dēļ, tas nepadara attiecīgā Noteikumu dokumenta atlikušos nosacījumus par spēkā neesošiem. Šādā gadījumā pārdevējam nekavējoties jāaizvieto šis nosacījums ar likumīgi spēkā esošu normu, kas izsaka iespējami tuvāko spēkā neesošā noteikuma nozīmi attiecīgā Noteikumu dokumenta saturā.

11.5.     Jums nav tiesību nodot jebkurus Noteikumu dokumentus un/vai no tiem izrietošas un/vai ar tiem saistītas jūsu tiesības un pienākumus jebkurām trešajām pusēm bez iepriekšējas rakstiskas vai skaidri izteiktas pārdevēja piekrišanas. Pārdevējam ir tiesības nodot jebkuras tiesības un pienākumus saskaņā ar Noteikumu dokumentiem jebkurai juridiskai personai bez jūsu papildus piekrišanas. Šādu izmaiņu gadījumā Noteikumu dokumentu nosacījumi būs saistoši pārdevēja tiesību pārņēmējiem un nodrošinās garantijas un/vai tiesības vismaz tādā pašā apmērā, kādā tika jums piešķirtas saskaņā ar Noteikumu dokumentiem.

11.6.     Pārdevējs nav atbildīgs par nekādām jūsu izmaksām, ieskaitot maksu, cenu un/vai citas izmaksas, kuras piemēro interneta pakalpojumu vai citu sakaru sniedzēji un/vai jebkuras trešās puses, un kuras jums radušās sakarā ar mājas lapas lietošanu un/vai Līguma noslēgšanu ar mājas lapas starpniecību.

     12.         KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums nepieciešama palīdzība vai ir jebkādi jautājumi un/vai sūdzības saistībā ar šo noteikumu interpretāciju un/vai piemērošanu, lūdzam sazināties ar mums, saskaņā ar pārdevēja norādīto kontaktinformāciju, un mēs atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

SIA "Korporācija Tjaņši"
Ģertrūdes iela 33/35, kab. 307, Rīga, LV-1011
Phone: +371 67240037; +371 20232897
e-mail: info@tiens.lv

Darba laiks: 9:00-17:30 (no pirmdienas līdz piektdienai)